بصیرت یعنی اینکه بدانیم ، شمری که سر حسین علیه السلام راجدا کرد ، همان جانباز صفینی بود که با شهادت فاصله ای نداشت..جمله ای است که بارها شنیده ایم .

سوالی از اساتید و دوستان بزرگوار

آیا این موضوع در احادیث و روایات نقل شده است ؟

آیا بر این داستان دلیلی محکم وجود دارد که شمر در زمره ی شیعیان علی علیه السلام بوده و یا در جنگ صفین در       سپاه مولا امیرالمومنین بوده است ؟                                                           
                                                                                                                
واحد فرهنگی دانشگاه